TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
 
  

 

分租(雅房)

房屋區位 房東期望租金 坪數 租金單價 樣本數

台北市

中正區 5840.85 4.38 1391.39 71
大同區 5200 4 1300 1
中山區 5210 4.28 1254.03 20
松山區 5770.59 4.29 1435.22 17
大安區 6438.07 4.45 1498.53 88
萬華區 4733.33 5 1035.98 3
信義區 5600 4.86 1189.29 7
士林區 5413.56 4.59 1251.66 32
內湖區 6566.67 4.67 1538.19 3
文山區 5150 4.5 1183.63 44

新北市

板橋區 4485.71 5.11 890.86 14
新店區 5310 4.75 1131.07 10
永和區 4741.46 4.85 991.09 41
中和區 5014.29 4.5 1133.71 14
三重區 4633.33 4.2 1142.73 15
新莊區 4400 4.2 1075 5

套房

房屋區位 房東期望租金 坪數 租金單價 樣本數

台北市

中正區 8630 6.72 1293.31 30
大同區 8766.67 6.33 1462.96 3
中山區 9867.74 7.6 1360.49 31
松山區 9766.67 7.17 1375 3
大安區 10234.43 6.39 1644.16 61
萬華區 8792.31 6.62 1362.82 13
信義區 8906.25 6.84 1327.94 16
士林區 9061.08 6.38 1440.81 12
北投區 10000 5.63 1785.61 4
內湖區 10750 8.75 1270.54 4
文山區 7795.83 6.29 1280.62 24

新北市

板橋區 7447.37 6.82 1151.71 19
新店區 7716.67 6.21 1262.15 12
永和區 7509.76 7.54 1010.29 41
中和區 7189.29 6.95 1043.64 28
三重區 10000 6 1666.67 1
淡水區 5333.33 7.33 733.66 6

新竹市

東區 5933.33 6.83 896.06 6

獨立套房

房屋區位 房東期望租金 坪數 租金單價 樣本數

台北市

中正區 12458.06 10.49 1233.32 31
大同區 10083.33 10.5 963.57 6
中山區 11962 10.59 1156.06 50
松山區 14250 11.86 1229.71 14
大安區 15506.38 11.33 1402.63 47
萬華區 9411.11 10.39 914.33 18
信義區 15423.08 14.38 1073.61 13
士林區 13500 13.5 1050.63 8
北投區 11350 12.55 961.27 10
內湖區 11800 10.63 1146.73 10
文山區 9900 10.76 984.78 25

新北市

板橋區 11650 11.77 1026.76 10
汐止區 8333.33 11.67 766.67 3
新店區 10769.23 9.86 1172.23 13
永和區 9162.5 9.72 965.66 32
中和區 10714.29 11.71 923.48 14
三重區 10642.86 10.86 1021.79 7
新莊區 6500 15 433.33 1
淡水區 8422.22 10.89 790.81 9

新竹市

東區 9000 10 900 1

住家

房屋區位 房東期望租金 坪數 租金單價 樣本數

台北市

中正區 20512.5 25.91 817.93 64
大同區 17065.22 24.24 726.05 23
中山區 23123.4 28.74 824.47 47
松山區 22647.06 27.62 881.9 34
大安區 25146.15 29.29 872.67 130
萬華區 15752 25.4 620.73 25
信義區 22250 28.52 799.26 62
士林區 20777.78 31.46 669.95 36
北投區 20250 29.32 700.65 30
內湖區 21189.19 29.69 738.72 37
南港區 20428.57 31.43 672.79 21
文山區 18368.24 28.66 654.6 148

新北市

板橋區 14762.77 26.84 557.62 94
汐止區 16350 26.62 628.21 10
新店區 15815.58 27.88 579.44 77
永和區 16525.32 29.19 573.4 79
中和區 15713.24 27.81 581.67 68
土城區 13300 27.55 495.62 11
三重區 13776.92 25.58 553.48 39
新莊區 14000 28.84 496.71 28
蘆洲區 19666.67 35.33 580.68 3
淡水區 13683.16 28 498.31 19

新竹市

北區 12708.33 30.5 432.85 12
東區 18000 35.17 538.08 18
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
崔媽媽基金會提供優良搬家搬家公司評鑑,房客租屋房東托租等服務
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA F0undation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Service All rights reserved
--- Designed by David Chang ---